• Email: iec@ieccorp.com.vn
  • Hotline: 0243 223 2276
  • Email: iec@ieccorp.com.vn
  • Hotline: 0243 223 2276

SỬA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC VAY ƯU ĐÃI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NHÀ Ở XÃ HỘI

Ngày đăng: 17/12/2021 - Lượt xem: 124

     Đây là một trong những điểm mới của Thông tư 20/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 25/2015/TT-NHNN về hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 30/01/2021.

     Cụ thể, khoản 2 Điều 1 Thông tư 20 đã bỏ đối tượng vay vốn mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được áp dụng chính sách vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách, tổ chức tín dụng được chỉ định (theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP) tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 25/2015/TT-NHNN.

     Theo đó, từ ngày 20/01/2022, khi Thông tư 20/2021 có hiệu lực thì chỉ còn hai đối tượng được vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại Thông tư 25/2015, đó là:

     - Đối tượng vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 100/2015/NĐ-CP:

     “1. Đối tượng được vay vốn:

     a) Doanh nghiệp, hợp tác xã là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không phải bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại Khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, bán;

     b) Doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất công nghiệp, dịch vụ tự đầu tư xây dựng nhà ở để bố trí cho người lao động của chính doanh nghiệp, hợp tác xã đó mà không thu tiền thuê nhà hoặc có thu tiền thuê nhà với giá thuê không vượt quá khung giá cho thuê nhà ở xã hội do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành;

     c) Hộ gia đình, cá nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua, bán.”

     - Đối tượng vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, bao gồm: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

Ảnh minh họa

     Ngoài ra theo Thông tư 20/2021, lãi suất cho vay ưu đãi phải đảm bảo nguyên tắc: Không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ; Lãi suất cho vay ưu đãi đối với các đối tượng xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thấp hơn đối tượng xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua bán.

     Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước còn ban hành Quyết định 1956/QĐ-NHNN ngày 03/12/2021về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở.

     Theo đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016 là 4,8%/năm.

     Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và thay thế Quyết định số 2196/QĐ-NHNN ngày 24/12/2020.

 

Ảnh minh họa

     Căn cứ Thông tư 11/2013/TT-NHNN, sửa đổi bởi Thông tư 32/2014/TT-NHNN, những đối tượng được áp dụng mức hỗ trợ lãi suất cho vay về nhà ở bao gồm: Người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2; Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội...

Nguồn: Luatvietnam


Các bài viết khác